Weerribben
0655302305
info@thebluewaters.nl

Waterschap Weerribben

Waterschap Weerribben:
Niet weg te denken.

In de aan elkaar grenzende gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland liggen de Natura 2000-gebieden De Wieden en Weerribben. Een groot waterrijk natuurgebied met riet, moeras, natte graslanden en zelfs bos. Ofschoon er veel bijzondere planten en dieren leven, staan De Wieden en de Weerribben onder druk. Planten, dieren en water hebben te lijden onder uitstoot van stikstof. De kwetsbare natuur en het unieke karakter van dit unieke natuurgebied wil het Waterschap behouden. Bovendien is er voor diverse diersoorten een groter leefgebied nodig.

Weerribben Wieden
Waterschap windmolens Waterschap Harkboot

Natura 2000
Aanpassingen in watersysteem voor uitbreiding natuur Weerribben-Wieden.
gehaald. Verder wordt het Ettenlandsch kanaal verbreed en kades weggehaald. 
En dit in samenwerking met de provincie Overijssel.
De doelstelling hiervan is om nieuwe natuur te realiseren in de deelgebieden Muggenbeet, Verbinding Wieden-Vollenhovermeer en Duinweg-Leeuwte.

Provincie Overijssel. Weerribben & Wieden.

Over het algemeen is het waterschap verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van waterwegen, waterkeringen, waterzuivering en waterbeheersing.
Het “Waterschap Weerribben en Wieden” heeft geen eigen of specifiek waterschap. De correcte benaming voor het betreffende waterschap dat verantwoordelijk is voor het beheer van water is “Waterschap Drents Overijsselse Delta” (WDO Delta).

WDO Delta is een Nederlands waterschap dat op 1 januari 2016 is ontstaan uit een fusie van de voormalige waterschappen Groot Salland, Reest en Wieden. Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van waterwegen, waterkeringen en waterzuivering. Waterbeheersing in het gebied van de Weerribben en Wieden. Evenals in andere delen van de provincies Drenthe en Overijssel.

De taken van Waterschap Drents Overijsselse Delta omvatten onder andere het reguleren van de waterstand, het beheer van dijken en kades, het zuiveren van afvalwater. Bovendien ook het onderhouden van waterwegen en het beschermen tegen overstromingen. Ze spelen een belangrijke rol bij het waarborgen van een veilige en duurzame waterhuishouding in hun werkgebied.
Kortom, een vrij uitgebreide taak die goed zichtbaar is in de Weerribben Wieden.

Voor de meest actuele informatie over de werkzaamheden en organisatie van Waterschap Drents Overijsselse Delta, raad ik aan om de officiële website https://www.wdodelta.nl/ettenlandsch-kanaal van het waterschap te bezoeken of contact op te nemen met hun kantoor in Zwolle. Daar kunt je meer gedetailleerde en up-to-date informatie vinden over hun specifieke taken, projecten en doelstellingen. In de hele regio Weerribben en Wieden.